ക്രിസ്തുവും അർദ്ധ സഹോദരൻ യാക്കോബും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ ഒരു സംഭാഷണം അടങ്ങിയ പുരാതന കോപ്റ്റിക് കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ   കണ്ടെടുത്തു

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy