ടാർ മണൽ(Tar Sands) -ഉപയോഗിക്കാനാവുന്ന , പക്ഷെ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുനന് ന്ന ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സ്

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy