ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് കെടുമ്പോൾ അതുവരെ ഉത്സർജ്ജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങള്‍ എവിടെപ്പോകുന്നു?

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy