ക്‌ളൈസ്‌ട്രോൺ ( Klystron): വാർത്താവിനിമയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ഉപകരണം .

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy