ബീറ്റിൽഗീസ് (Betelgeuse )– ചുവപ്പു ഭീമൻ നക്ഷത്രം -സമീപ ഭാവിയിലെ ഒരു സൂപ്പർനോവ സാധ്യത

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy