ഇന്ത്യയിലെ പാസഞ്ചർ ഡീസൽ റെയിൽ എഞ്ചിനുകളിലെ വമ്പന്മാർ – WDP-4B , WDP-4D

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy