ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആകെ കഴിക്കാവുന്ന ഉപ്പിന്റെ (സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ) അളവ് അറിയാമോ?

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy