ഒരേ കട്ടിലില്‍ക്കിടക്കുന്നവരില്‍ ഒരാള്‍ ഒരു രാജ്യത്ത്. മറ്റേയാള്‍ മറുരാജ്യത്ത്!

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy