“ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്‍റെ ഒരു വശം മാത്രമേ കാണാന്‍ പറ്റുള്ളൂത്രേ….!സത്യമാണോ?

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy