സുമേറിയൻ പ്രളയ കഥ – ചിരഞ്ജീവിയായ ഉത്നാപിഷ്‌ടിം ഗില്ഗമേഷിനോട് പറഞ്ഞത്

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy