ചിൻ ഷി ഹുവാങ് (Qin Shi Huang ) : പ്രപഞ്ചാവസാനം വരെ ഭരണത്തിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചൈനീസ് ചക്രവർത്തി

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy