ചെലയബിൻസ്ക് ഉൽക്കാ സ്ഫോടനം(Chelyabinsk Meteor Explosion) – 21 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അന്തരീക്ഷ ഉൽക്കാ സ്ഫോടനം

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy