രാജ്യങ്ങളുടെ കടവും ഡെബ്റ് ജി ഡി പി റേഷ്യോയും(Debt ,GDP Ratio )- ഒരു വർത്തമാന കാല അവലോകനം

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy