*വളയുന്ന എല്ല്*
എല്ല് വളയാറില്ല ഒടിയുകയാണ് ചെയ്യാറ്.വേണമെങ്കിൽ എല്ലിനെ വളയ്ക്കാം. ജന്തുക്കളിലെ ശരീരത്തിലെ കടുപ്പമേറിയൊരു ഭാഗമാണ് അസ്ഥി.കോഴിയുടേയോ മറ്റോ ഒരു കഷണം എല്ലെടുത്ത് വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ടുവച്ച് മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനു ശേഷം എടുത്ത് നോക്കുക. വളരെ മൃദുവായ ഒരു എല്ലിൻ കഷണമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. എല്ലുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം കാത്സ്യം ആണ്. കാത്സ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് അസ്ഥികളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. വിനാഗിരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് .അസ്ഥിയിലെ കാത്സ്യം കാർബണേറ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും.അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് കാത്സ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടുകൂടി കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ് മൃദുവായി വളച്ചാൽ വളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *