അലൻ ട്യൂറിംഗ്( Alan Turing ) – ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ശില്പി കളിൽ പ്രമുഖൻ

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy