ചെന്ന കേശവ ക്ഷേത്രം : ശില്പികളുടെ കരവിരുത് പൂർണത പ്രാപിച്ച മഹാക്ഷേത്രം .

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy