വിയർപ്പ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ അതിന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല.

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy