അതിശീത അഗ്നി പർവതങ്ങൾ (crayo volcanoes ) : ജലവും വാതകങ്ങളും പുറന്തള്ളുന്ന അഗ്നി പർവതങ്ങൾ

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy