ആകാശത്തിൽ രണ്ടാം സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ : യു എസ് ഇന്റെ സ്റ്റാർഫിഷ് പ്രൈമ് ( Starfish Prime) ബഹിരാകാശ ഹൈഡ്രെജെൻ ബോംബ് പരീക്ഷണം

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy