പുക മഞ്ഞ് ഐസ് ക്രീം അഥവാ, ദ്രാവക നൈട്രജൻ ചേർന്ന ഐസ് ക്രീം. ഇത് വിഷം ആണോ?

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy