യൂറോപ്പിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവരുടെ ബോധപൂർവ്വമായ സമ്മതം നേടേണ്ടതുണ്ടു്.

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy