എറണാകുളം കോതാട് തിരുഹൃദയ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അലങ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് പകരം പച്ചക്കറികള്‍

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy