ഗലീലിയോ – നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ഉപഗ്രഹ ഗതിനിർണയ സംവിധാനം.

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy