പിയറി സൈമൺ ലാപ്ലാസ്(1749 –1827 ) –ഫ്രഞ്ച് ന്യൂട്ടൻ–പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളുടെ ചലനം അപഗ്രഥിച്ച മഹാമനുഷ്യൻ

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy