ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന ശിശു ആദ്യമായി ശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy