ആരാണ് കടൽമാർഗം ആദ്യമായി ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത് ഫെർഡിനൻറ് മഗല്ലനോ ജുവാൻ സെബാസ്റ്റിയൻ എല്കാനൊയൊ ? – – ഒരു പുനർ വായന

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy