ഇന്റൽ 80486 : ഒരു ദശലക്ഷം ട്രാന്സിസ്റ്ററുകളെ വഹിച്ച ആദ്യ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy