മീനിന്റെ നാവു മുറിച്ച് , നാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവി !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Know more

Privacy & Cookies Policy