കിസ്സിങ്ങ് സെയിലർ

Share the Knowledge
Touted as an "icon of American culture" and celebrated as one of the most romantic moments ever captured on camera, Alfred Eisenstaedt's "Kissing Sailor" image is one familiar to most of us.

Touted as an “icon of American culture” and celebrated as one of the most romantic moments ever captured on camera, Alfred Eisenstaedt’s “Kissing Sailor” image is one familiar to most of us.

കിസ്സിങ്ങ് സെയിലർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ഈചിത്രം, 1945 ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈം സ്ക്വയറിൽ വച്ച് ലൈഫ് മാഗസിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൽഫ്രഡ് ഐസൻസ്റ്റിഡ് പകർത്തി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ കിഴടങ്ങിയതിന് ശേഷം , യുദ്ധം അവസാനിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഹാരി എസ് ട്രൂമാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, സന്തോഷം പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന നാവികനും നേഴ്സുമാണ് ചിത്രത്തിൽ. പ്രതികങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണക്കാഴ്ച തിർത്ത ഈ ചിത്രം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു.

Image