ചൂരലാമ

Share the Knowledge

കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അത്യപൂർവ്വയിനം ആമയാണ്‌ ചൂരലാമ(Cochine Cane Forest Turtle – Geoemyda silvatica).കട്ടിയേറിയ വനങ്ങളിലെ ചൂരൽ കാടുകളിൽ കാണുന്നതിനാലാകണം ചൂരലാമ എന്ന നാമം ലഭിച്ചത്‌

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ