ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ തട്ടിപ്പുകള്‍ കണ്ടു പിടിക്കാം !

Share the Knowledge
index (12)

ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞു sms ഓ ഇ മെയിലോ വന്നോ? , ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്പ്ളൈ ചെയ്ത് വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടിയോ? പത്രത്തിലോ നെറ്റിലൊ ഏതെങ്കിലും വിദേശ കമ്പനികളുടെ ജോലി പരസ്യം കണ്ടോ ? +4470 തുടങ്ങിയ നമ്പരുകളില്‍ നിന്നും മിസ്സ്ഡ് കോള്‍ വരാറുണ്ടോ ? താഴെ കാണുന്ന സൈറ്റുകള്‍ ഇവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കും .

http://www.scamvictimsunited.com – good for all types of scams.
http://www.internet-love-scams.org – Highly recommended but solely focused onto love scams (for both the Russian and West African variants)
http://www.scamwarners.com – An offshoot from http://www.419eater.com – they have vast knowledge, mostly on advance fee fraud
http://www.cattyshaq.com – Best for HYIP scams
http://www.thewholesaleforums.co.uk – Though this site isn’t primarily a scam information site, it does have decent information concerning fake chinese electronics etc..

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ