ഇത് മുങ്ങികപ്പല്‍ അല്ല!... transparent (സുതാര്യ) തലയുള്ള മീനാണ് !

Share the Knowledge
index

മറ്റുള്ളവരുടെ തലക്കുള്ളില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. പക്ഷെ നടപ്പില്ല എന്നുമാത്രം. എന്നാല്‍ എന്റെ തലക്കകം എല്ലാവരും കണ്ടോ എന്ന് കാണിചു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ചിത്രത്തില്‍.
ഇതാണ് Pacific barreleye fish. ഇവന്റെ സുതാര്യമായ, ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ തലക്കകത്താണ് വലിയ രണ്ടു കണ്ണുകള്‍ ഫിറ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ധ്രുവങ്ങളിലെ കടലുകള്‍ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവന്റെ transparent തലയുടെ ഉപയോഗം അറിയെണ്ടേ? കൂടുതല്‍ ദൃശ്യ പ്രകാശം കണ്ണുകളിലേക്കു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെന്‍സ്‌ ആയാണ് ഈ മത്സ്യം തന്റെ സുതാര്യമായ തലയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരഭാഗം ഒരു ലെന്‍സ്‌ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏക ജീവിയാണിത്. തലക്കകത്തെ ദ്രാവകത്തിന്റെ refractive index ഇതിനുവേണ്ടി barreleye fish നു സ്വയം മാറ്റാന്‍ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അനുമാനം. 1939 മുതല്‍ ഈ മത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും 2004 ല് ആണ് ഒന്നിനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയത്.

site_logo

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ