ടാസ്മാനിയൻ ഭീമൻ ഞണ്ട്

Share the Knowledge

ടാസ്മാനിയൻ ഭീമൻ ഞണ്ട് !!!
_____________________________

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഞണ്ടിന്റെ മാതൃക ഒരാൾ എടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല, ഒരു ഞണ്ട് തന്നെയാണ്. തെക്കൻ ഓസ്‌ത്രേലിയയുടെ തീരങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ടാസ്മാനിൻ ജയന്റ് ക്രാബ് ആണ് കക്ഷി. Queen crab എന്നും Giant southern crab എന്നും ഓക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞണ്ടുകളിലെ ഭീമന്മാരാണിവ. 13 കിലോ വരെ ഭാരം വയ്ക്കുന്ന ഇവയ്ക് 46cm വരെ നീളവും ഉണ്ടാകും. പെൺ ഞണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആണ് ഞണ്ടുകൾക്കായിരിക്കും വലുപ്പകൂടുതൽ. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആണ് ഇവയുടെ പ്രജനനം.

 

Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ