പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Animals

തുർക്മെനിസ്ഥാനിലെ ദേശീയ മൃഗം അഖാൽ -ട്ടെകെ (Akhal-Teke ) വംശത്തിലെ കുതിരകൾ ആണ് . സ്വർണക്കുതിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തരം കുതിരകൾ ഏതാണ്ട് 6000 എണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നുളൂ .തുർക്മെനിസ്ഥാനിലെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളിലും കറൻസി നോട്ടുകളിലും , സ്റ്റാമ്പുകളിലു മെല്ലാം…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

വൻ പൂച്ചകൾ മിക്കവരും മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥക്കനുരൂപമായ സ്വഭാവ സവിശേഷഷതകൾ ഉള്ളവയാണ്. എന്നാൽ മഞ്ഞു മൂടിയ ഹിമാലയൻപർവത പ്രദേശത്തും ടിബറ്റിലും വസിക്കുന്ന ഹിമപ്പുലികൾ ഇതിനൊരപവാദമാണ് . സൈബീരിയൻ കടുവയാണ് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വൻ പൂച്ച. തജികിസ്ഥാനിലെ പാമിർ പർവതനിരകളിലും…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

സിംഹം ,കടുവ ,പുള്ളിപ്പുലി , ചീറ്റ, പ്യൂമ( അമേരിക്കൻ പർവത സിംഹം ) എന്നീ മാർജാര വംശങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ വലിയ പൂച്ചക ൾ ( big cats ) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് .കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ മായ നിർവചനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നല്കപ്പെടാറുണ്ട് .…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

എട്ടുകാലികൾക്ക് കാലുകൾ മാത്രമല്ല എട്ടെണ്ണമുള്ളത് കണ്ണുകളും എട്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒട്ടുമിക്കതിനും അത്രതന്നെയുണ്ട്.കൂടാതെ നാലും ആറും കണ്ണുള്ളവരും ഗുഹകളിലുള്ള ചിലതിന് കണ്ണുകളില്ലാത്തവരുമാണ്. ഇത്രം കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാഴ്ചവളരെ കുറവാണ്. നല്ല കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് 30 cm വരെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഇവരുടെ കണ്ണുകളെ ocelli എന്നാണ്…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുസമൂഹങ്ങളിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഏഷ്യൻ ആന സബ്‌സ്‌പീഷീസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് . സുമാത്രൻ ആനകളും ബോർണിയോയിലെ കുള്ളൻ ആനകളുമാണ് ഇവ . ഈ രണ്ടു സബ് സ്പീഷീസുകളും ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണിയിലുമാണ് . ഏതാനും ആയിരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആനകളുടെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More