പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Messeges

Messeges

What’s new on v 4.00 ?

by Julius Manuel
by Julius Manuel

പുതിയ ഇന്റഫേസുമായി പലതുള്ളി ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ വേർഷൻ നാലിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു .  ആപ്പ് സൗകര്യാർത്ഥം ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .  നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇനിമുതൽ ഓഫ്‌ലൈനായി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഇന്റെര്നെറ്റില്ലാത്തപ്പോൾ വായിക്കാനാകും .  കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക്  അസൗകര്യമാവാത്ത വിധം ഒരു…

2 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More