ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.അത് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെന്ന് നോക്കാം.PR മല്ലോറി എന്ന കമ്പനിയിൽ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പേറ്റന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള കടലാസുകളും എഴുത്തുകുത്തുകളും എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ പകർപ്പുകൾ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ദേശാടകരായചിത്രശഭലങ്ങൾ – നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്നും അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് അതിലെ തന്നെ ഒരോ ജീവജാലത്തിനും അതിന്റെ തായ കഴിവുകളും തന്റെതായ നിലയിൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് അധിവസിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കനിഞ്ഞു നല്കിരിക്കുന്നു – നമ്മുക്ക് എല്ലാം പരിജിതമാണ് ദേശാടന പക്ഷികളെ പറ്റി…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

കടലിൽ കായം കലക്കിയപ്പോലെ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്.ഫലം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. ഭൂമിയുടെ 71% ജലഭാഗത്ത് ഒരാൾ കുറച്ച് മാലിന്യം കലക്കിയെന്ന് വച്ച് ഒന്നും ആവില്ല.എന്നാൽ 780 കോടി ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ? ”The solution to pollution is dilution”…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഏഷ്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ അർധ മരുപ്രദേശത്ത് വളരെ പ്രാധമികമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് മംഗോൾ ജനത. ഈ നിരക്ഷര ജനതക്ക് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നേവരെ നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്താനായി. മംഗോൾ ജനതയുടെ യുദ്ധരീതികൾ ആണ് അവരുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് നിദാനമായി…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ടാങ്കുകളുടെയും കവചിത വാഹനങ്ങളുടെയും പ്രധാന സംരക്ഷണ ഉപാധി അവയുടെ കനത്ത പുറം ചട്ടയാണ്. പല ടാങ്കുകളുടെയും കവചിത വാഹനങ്ങളുടെയും പുറം ചട്ട ഏതാനും ഇഞ്ചുകൾ കട്ടിയുള്ള കനത്ത ഉരുക്കു പാളികളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പക്ഷെ ആധുനിക ഗ്രനേഡുകളുടെയും , ആന്റി ടാങ്ക് മിസൈലുകളുടെയും…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More