മുൻ സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലെ ആറ് ഘടക റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ രൂപീകരിച്ച സൈനിക കൂട്ടായ്മയാണ് CSTO. ഒരു ശുദ്ധ സൈനിക കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സംഖടന . പൊതുവായ എയർ ഡിഫെൻസ് , ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കൂട്ടായ പ്രതിരോധവും പ്രത്യാക്രമണവും ഇതാണ് CSTO യുടെ പ്രഖ്യാപിത…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Facts

സ്വർണം

by Vinoj Appukuttan
by Vinoj Appukuttan

സ്വർണത്തെ വാതകാവസ്ഥയിലാക്കുവാൻ എത്ര ചൂടാക്കേണ്ടി വേണ്ടി വരും? ദ്രാവകമാക്കണമെങ്കിൽ 1064 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കേണ്ടിവരും,നമ്മളത് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ വാതകമാക്കണമെങ്കിലൊ ?2856 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്വർണം വാതകമാവും.സാധാരണ ആഭരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോഹമായ വെള്ളി 961.8 ഡിഗ്രിയിൽ ദ്രാവകവും 2162 ഡിഗ്രിയിൽ വാതകവുമാവും.ലോകത്തിലെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.അത് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെന്ന് നോക്കാം.PR മല്ലോറി എന്ന കമ്പനിയിൽ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പേറ്റന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള കടലാസുകളും എഴുത്തുകുത്തുകളും എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ പകർപ്പുകൾ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ദേശാടകരായചിത്രശഭലങ്ങൾ – നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്നും അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് അതിലെ തന്നെ ഒരോ ജീവജാലത്തിനും അതിന്റെ തായ കഴിവുകളും തന്റെതായ നിലയിൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് അധിവസിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കനിഞ്ഞു നല്കിരിക്കുന്നു – നമ്മുക്ക് എല്ലാം പരിജിതമാണ് ദേശാടന പക്ഷികളെ പറ്റി…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

കടലിൽ കായം കലക്കിയപ്പോലെ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്.ഫലം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. ഭൂമിയുടെ 71% ജലഭാഗത്ത് ഒരാൾ കുറച്ച് മാലിന്യം കലക്കിയെന്ന് വച്ച് ഒന്നും ആവില്ല.എന്നാൽ 780 കോടി ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ? ”The solution to pollution is dilution”…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More