486958

കുള്ളൻ ഗ്രഹമായ പ്ലൂട്ടോയെയും കൂപ്പർ ബെൽറ്റിനെയും ( KUIPER BELT)പറ്റിയുള്ള പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാണ് 2006 ൽ ന്യൂ ഹൊറൈസൺസ് ( New Horizons) എന്ന പര്യവേക്ഷണ പേടകം വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് . 2015 ജൂലൈ മാസത്തിൽ പ്ലൂട്ടോയെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശപേടകമായി…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More