പേരുകൾ പലതു മാറിയ റഷ്യൻ നഗരം – സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബെർഗ് (Saint Petersburg )