പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !
Author

Noyal Idukki

ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത്ഭുകരവും അവിശ്വസനീയവുമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും വറുതികളുടെയും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുരന്തഫലമനുഭവിച്ചവരിൽ നമ്മൾ ഭാരതീയരും ഉൾപ്പെടും. ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഭക്ഷണക്ഷാമം അതിൻ്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചവർ ആണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ.സമ്പത് വ്യവസ്ഥയുടെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More