20000

കുള്ളൻ ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൂപ്പർ ബെൽറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് (KBO) ആണ് 20000 വരുണ ..2000 ത്തിൽ റോബർട്ട് മാക് മിലൻ ആണ് ഈ കൂപ്പർ ബെൽറ്റ് വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് .അന്ന് ഈ KBO യെ 2000 WR106– എന്ന…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More